POLITYKA PRYWATNOŚCI
Homepage / Polityka Prywatności
 

Informacje ogólne

 1. 1.    Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych naszych Klientów (dalej zwanych Zamawiającymi/Użytkownikami),  korzystających ze sklepu internetowego zlokalizowanego pod adresem http://www.sklepbrp.pl/.
 2. 2.    Administratorem danych osobowych jest FAN-JET Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-229), przy ulicy R. Traugutta 84, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000117157, o kapitale zakładowym 50 000,00 zł, NIP: 5862086255 , REGON: 192746383  (dalej jako „Sprzedawca”).
 3. 3.    Podmiotem przechowującym dane osobowe jest dhosting.pl sp. Z o.o. Z siedzibą w Warszawie oraz Administrator Danych . Wskazane dane przechowywane są na serwerze dhosting.pl, dla których certyfikat znajduje się pod adresem dhosting.pl/o_nas.html .
 4. 4.    Osobą odpowiedzialną za administrowanie danymi osobowymi jest Piotr Glasman i Michał Walkowski . Kontakt do osoby administrującej: fanjet@o2.pl
 5. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą opracowania niniejszej polityki jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania prawa.
 2. 1.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności naszego Serwisu, tj. złożenia Zamówienia.
 3. 2.    Podczas rejestracji w Serwisie Zamawiający podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane osobowe: imię, nazwisko, dokładny adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.
 4. 3.    W przypadku rejestracji w programie lojalnościowym Zamawiający podaje w formularzu następujące dane osobowe: imię, nazwisko, wiek, płeć, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie,a także datę urodzenia.
 5. 4.    Podczas wizyty na stronie Serwisu automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników:
  adres IP,data i czas wizyty na stronie, typ systemu operacyjnego, typ i wersja przeglądarki internetowej, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany na stronę naszego Serwisu oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (w tym: preferencje językowe, domena, wyszukiwania), rozdzielczość ekranu a także rozmiar okna przeglądarki.
 6. 1.    Wszelkie dane podane przez Zamawiającego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą, a także dla celów marketingowych i statystycznych. Choć dążymy do osiągnięcia najlepszej jakości, dane to mogą być potrzebne również w ewentualnym procesie reklamacyjnym.
 7. 2.    Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedawcę dla celów realizacji obsługi Zamówienia, a także celów marketingowych i statystycznych.
 8. 3.    Dane Zamawiającego mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204), w zależności od udzielenia przez Zamawiającego odrębnej zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Informacje handlowe mogą być przesyłane na adres poczty elektronicznej lub na numer telefonu Zamawiającego. Zamawiający może w każdym czasie udzieloną zgodę cofnąć, w tym celu powinien skontaktować się z Administratorem, bądź wskazaną do tego celu osobą.
 9. 4.    Dane zbierane automatycznie służą m.in. do utrzymania sesji po zalogowaniu a także do sprawnego korzystania z naszego Serwisu. Dane te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Za ich pomocą nie są przetwarzane dane osobowe.
 10. 5.    Dane Zamawiającego będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a jeśli przepisy prawa określają inny okres, przez ten okres.;

Dane zbierane przez Serwis oraz pliki typu cookies

Cel zbierania danych, planowany okres ich przechowywania

Podmioty posiadające dostęp do danych osobowych Zamawiającego

1. Odbiorcą danych osobowych są te podmioty, którym administrator danych ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy.

2. W przypadku realizacji zamówień za pośrednictwem naszego Serwisu dostęp do następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, adres IP Zamawiającego, posiadają pracownicy obsługujący zamówienie FAN-JET  Sp z o.o. oraz pracownicy działu marketingowego FAN-JET  Sp. z o.o.. Ponadto dane udostępniane są podmiotom świadczącym Sprzedającemu usługi kurierskie, a także podmiotom realizującym usługi z zakresu księgowości. Posiadamy stosowne umowy ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy wskazane wyżej dane osobowe. Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania wszelkich procedur wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. W przypadku realizacji zamówienia, dostęp do danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, nazwa podmiotu, firma Zamawiającego, posiadają pracownicy sklepu, pracownicy działu marketingowego  FAN-JET  sp. z o.o. oraz podmiot świadczący na rzecz Sprzedającego usługi księgowe.

4. W przypadku udziału przez Zamawiającego w akcji promocyjnej organizowanej przez Sprzedającego, dostęp do następujących danych osobowych:  imię, nazwisko, wiek, płeć, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, data urodzenia posiadają pracownicy obsługujący zamówienie oraz dział marketingowy.

Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 1. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawienia.
 2. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego Zamawiającego oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Zamawiającego narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem  FAN-JET Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 4, 81-856 Sopot, fanjet@o2.pl/sklep@sklepbrp.pl.
Organem Nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl